Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

I. BEVEZETÉS

Jelen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató a www.babakkonyve.hu, a www.boldogcsalad.hu és aloldalaikhoz kapcsolódó tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységet szabályozza.


II. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Bánki-Horváth György, egyéni vállalkozó
Székhely: 5900 Orosháza, Oláh István u. 4.
Levelezési cím: 5900 Orosháza, Oláh István u. 4.
Adószám: 63986408-1-24
Email: info@honlaphaz.hu
Telefon: +36-30-3833331

Az Adatkezelő által alkalmazott adatkezelési politika teljes mértékben megfelel a jelenleg hatályos magyar és európai adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak, illetve etikai követelményeknek, így biztosítva a biztonságos adatkezelés megvalósulását.

Jelen szabályzat kialakítása az alábbi jogszabályok rendelkezései alapján történt:

1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.)


III. AZ ADATVÉDELMI FELELŐS ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Bánkiné Révész Adrienn
Levelezési cím: 5900 Orosháza, Oláh István u. 4.
Email: kapcsolat@boldogcsalad.hu
Telefon: +36-20-8245740


IV. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Jelen tájékoztatóban az adatvédelemmel kapcsolatos szakkifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

1. Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ (azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható), vagy az érintettel kapcsolatba hozható, adataiból levonható következtetés. Ide tartoznak az érintett egészségi, mentális állapotára vonatkozó adatok, információk is, amelyek információt tartalmaznak az érintett múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli pszichés vagy egészségi állapotáról.

2. Felhasználó: az a természetes személy, aki a weboldalon regisztrál, illetve rendelést kezdeményez, és ennek keretében önként, saját szabad elhatározásából megadja a folyamat lebonyolításához szükséges alábbi, VI. pontban részletezett adatait.

3. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon az alkalmazott eljárástól függetlenül (automatizált vagy nem automatizált módon) végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, felvétel, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés, nyilvánosságra hozatal vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés, illetve hang-, fénykép- és bármely technikai eszközzel készített képfelvétel készítése, rögzítése valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező bármely egyéb szervezet, aki vagy amely az adatkezelés céljait és felhasznált eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, a személyes adatkezeléssel összefüggő döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval való együttműködés során végrehajtatja.

5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező bármely egyéb szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő nevében vagy az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatokat kezeli, azok feldolgozását végzi.

7. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

8. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

9. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

10. Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a Honlapokon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok
továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

11. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

12. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

13. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

14. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

15. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

16. Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

17. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

18. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.


V. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

A személyes adatok kezelése során betartjuk a GDPR 5. cikkében felsorolt alábbi alapelveket:

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság")

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség")

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság")

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság")

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság")

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg")


VI. ADATKEZELÉSEK

A kezelt adatok köre, az adatkezelés céljai, jogalapja és időtartama

1. Általános rendelkezések:

1.2. Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelők a Felhasználó által az egyes Honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.
A tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.

Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

1.3. Jelen tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

1.4. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

1.5. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

1.6. A regisztráció során megadott email címre marketing vagy információs céllal kiküldött levelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, önkéntesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, az adott email alján elhelyezett link segítségével. A leiratkozás tényéről az Adatkezelő haladéktalanul tájékoztatja az érintettet.

1. 7. Hírlevélküldéshez, dm tevékenységhez kapcsolódó szabályozások

1.7.1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

1.7.2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

1.7.3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

1.8. Egyéni vagy csoportos konzultáció/oktatás/előadás/foglalkozás esetei

Egyéni vagy csoportos konzultáció/oktatás/előadás/foglalkozás esetén a szülők által magukról, illetve a gyermekről megosztott adatok, információk, különös tekintettel a pszichés, mentális vagy egészségi állapotukkal kapcsolatos különleges, személyes adatok megosztása esetén önálló döntése alapján kifejezett és egyértelmű hozzájárulását adja személyes adatainak tárolásához, az egyes alkalmak során készített írásos feljegyzések, dokumentáció, illetve videofelvételek készítéséhez, saját maga által készített és az Adatkezelővel megosztott videofelvételek használatához.

A szülő önkéntes és egyértelműen kifejezett hozzájárulása írásbeli (kézzel vagy géppel írt, illetve e-mailben eljuttatott) hozzájárulási nyilatkozat útján történik. A szülői hozzájárulás az Adatkezelővel való együttműködés során és azután írásbeli formában bármikor visszavonható.

Az egyéni vagy csoportos konzulációk/foglalkozások során megismert és rögzített információk, személyes adatok a szülőkhöz és a gyermekekhez kapcsolódó nehézségek, problémák megoldását, esetenként tudományos jellegű kutatások, szakmai írások, oktatási anyagok elkészítését, megfogalmazását szolgálja. Publikálás esetén a személyes adatok az azonosíthatóság nélkül, védetten (álnéven) kerülnek nyilvánosságra, így biztosítva a személyes integritás megőrzését.


2. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

a) Felhasználói név: A Felhasználó azonosítása, a regisztráció lehetőségének biztosítása.

b) Jelszó: A felhasználói fiókba történő biztonságos belépés lehetővé tételéhez.

c) Vezeték- és keresztnév: A kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás személyre szabásának biztosításához, és a jogszabályok által előírt számla kiállításának szabályos elvégéséhez.

d) E-mail cím: Kapcsolattartási célból, közvetlen üzletszerzési valamint marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.) megvalósításához, illetve online tartalomszolgáltatás céljából.

e) Telefonszám: Kapcsolattartás céljából, illetve a szolgáltatással, számlázással, szállítással összefüggő tevékenységek, folyamatok gördülékennyé tételéhez.

f) Számlázási név és cím: A jogszabályok által előírt szabályos számla kiállításához, illetve a szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerződések megfogalmazásához, tartalmának meghatározásához, annak módosításához, és teljesítésének figyelemmel kíséréséhez, a szerződésben megállapított díj számlázásához, az esetleges pénzügyi követelések érvényesítéséhez.

g) Szállítási név és cím: A szolgáltatásokhoz, nyereményjátékokhoz kapcsolódó házhoz szállítási folyamatok véghez viteléhez.

h) A vásárlás vagy a regisztráció időpontja: Technikai műveletek elvégzéséhez, az informatikai rendszer fejlesztéséhez, statisztikák, elemzések készítéséhez, illetve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások, valamint a hirdetések testreszabásának elősegítésére, a kényelmi funkciók igénybevételéhez.

i) A vásárláskor vagy regisztrációkor rögzített IP cím: Technikai műveletek elvégzéséhez, az informatikai rendszer fejlesztéséhez, statisztikák, elemzések készítéséhez, illetve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások, valamint a hirdetések testreszabásának elősegítésére, a kényelmi funkciók igénybevételéhez.

A Felhasználó saját döntése alapján oszt meg személyes adatot felhasználóneve vagy e-mail címe megadásához. Sem a szolgáltatások igénybe vételéhez, sem a weboldal használatához nem szükséges személyes adatot tartalmazó felhasználói név vagy e-mail cím megadása.

Az Adatkezelők a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.


3. Az érintettek köre: A weboldalon szolgáltatást igénylő, illetve a honlapon keresztül vásárló vagy regisztráló személyek.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megadott személyes adatainak kezelése a megrendeléséhez, illetve a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, személyes adatainak megadása nélkül megrendelése teljesíthetetlen.


4. Az adatkezelés jogalapja:

4.1. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

4.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

4.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

4.4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.


5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

5.1. A megadott adatokat az Adatkezelő a regisztráció törlésével azonnal, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

5.2. A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.


5.3. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – le nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.


5. 4. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

5.5. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelők jogosultak a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

5.6. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye –
nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.


VII. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYE, A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

A személyes adatokat az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai, szerződéses partnerei kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglalt alapelvek alapján.


VIII. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

1. Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását
c) tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
d) érvényesítheti jogát az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

2. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

3. Az Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

4. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- E-mail: info@babalakauz.hu

- Levelezési cím: 5900 Orosháza, Oláh István u. 4.IX. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben az érintett a személyes adatokhoz való hozzáférését, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozását szeretné kezdeményezni, illetve bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, észrevétel esetén az alábbi módokon és elérhetőségen keresheti az Adatkezelőt és munkatársait:

e-mail: kapcsolat@boldogcsalad.hu

telefon: +36-20-8245740

levelezési cím: 5900 Orosháza, Oláh István u. 4.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül is fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu


X. ADATFELDOGOZÓK

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

1. Könyvelés, számlázás:

· Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyveléssel, számlázással kapcsolatos adatkezelés

· Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Puhaláné Ács Ágnes
Adatkezelés célja: könyvelés

Székhely: 5900 Orosháza, Rákóczi út 7.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-20-393-8265

E-mail: puhala61@freemail.hu

Octonull Kft. (Billingo)
Adatkezelés célja: számlázás
Székhely: 1074 Budapest, Hutyra Ferenc utca 11.
Cégjegyzékszám: 01-09-1981177
Adószám: 25073364-2-42
Email: hello@billingo.hu
Telefonszám: +36-70-9045287
Honlap: www.billingo.hu

· Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázással, kifizetéssel kapcsolatos adatok.

· Az érintettek köre: a weboldalon megrendelést leadó valamennyi érintett.

· Az adatkezelés célja: az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a törvényi előírásoknak megfelelően közreműködik számviteli bizonylatok számlázásában, könyvelésében.

· Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, azaz a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg, ezt követően haladéktalanul törli.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

· Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


2. Tárhely szolgáltatás:

· Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely szolgáltatás

· Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

BlazeArts Kft. (FORPSI)
Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
Cégjegyzékszám: 03-09-109150

Adószám: 12539833-2-03
Adatkezelés célja: tárhely szolgáltatás

E-mail: info@forpsi.hu
Telefonszám: +36-1-6105506; +36-16105507
Honlap: www.forpsi.hu

· Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

· Az érintettek köre: a weboldalt használó valamennyi érintett.

· Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

· Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az Adatkezelő és a tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhelyszolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

· Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


3. Hírlevélküldés, marketing célú e-mail üzenetek

· Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: hírlevelek, valamint marketing célból küldött elektronikus üzenetek kiküldése az érintetteknek.

· Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Salesautopilot Kft. - automatizált értékesítési és levelezési rendszer, hírlevélküldés
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 286773

Adószám: 25743500-2-41
Adatkezelés célja: automatizált értékesítési és levelezési rendszer, hírlevélküldő szolgáltatás

E-mail: support@salesautopilot.com
Telefonszám: +36-1-1 4900172
Honlap: http://salesautopilot.hu

· Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, vásárláskor megadott egyéb adatok

· Az érintettek köre: a termék/szolgáltatás megrendelői, illetve a hírlevélre és a marketing tartalmú e-mailekre feliratkozott valamennyi érintett.

· Az adatkezelés célja: az érintett által igényelt termék/szolgáltatás értékesítési folyamatának automatizált lebonyolítása, illetve hírlevet, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek kiküldése

· Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az érintettnek az Adatkezelő felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Hírlevelekkel, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldésével kapcsolatban részletesebb adatkezelési információ a VI. fejezet (Adatkezelések) 1.7. pontjában található (Hírlevélküldéshez, dm tevékenységhez kapcsolódó szabályozások).


XI. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő a tevékenységéhez kapcsolódóan az alábbi Címzettek számára továbbít személyes adatokat:


1. Online fizetés

· Címzett által ellátott tevékenység: online fizetés szolgáltatás

· Címzett megnevezése és elérhetősége:

OTP Bank Nyrt.
Kapcsolat: https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kapcsolat

Honlap: www.otpbank.hu
Adatvédelmi tájékoztató: https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem

Barion Payment Zrt.
Kapcsolat: https://www.barion.com/hu/ugyfelszolgalat

Honlap: https://www.barion.com/hu/
Adatvédelmi tájékoztató:
https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

· Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlázási adatok, név, e-mail cím

· Az érintettek köre: a weboldalon fizetést kezdeményező valamennyi érintett.

· Az adatkezelés célja: az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

· Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetési tranzakció lebonyolításának idejéig tart az adatkezelés.

· Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.


2. Online időpontfoglaló rendszer

· Címzett által ellátott tevékenység: online időpontfoglalás, online naptár vezetése

· Címzett megnevezése és elérhetősége:

Booked4.us Bt.
Székhely: 2600 Vác, Zichy H. utca 12.
Képviselő neve: Balogh Péter

Cégjegyzékszám: 13-06-068633

Adószám: HU25149463
Adatkezelés célja: a konzultáció/oktatás/előadás/foglalkozás időpontjának vezetése, időpontfoglalások kezelése

E-mail: info@booked4.us
Telefonszám: +36-20-3433554
Honlap: http://booked4.us/hu

· Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

· Az érintettek köre: a weboldalon online időpontfoglalást kezdeményező valamennyi érintett.

· Az adatkezelés célja: az online időpontfoglalás biztosításhoz szükséges azonosítás (név), kapcsolatfelvétel, visszajelzés, értesítés (e-mail), és az emlékeztető, illetve gyors kapcsolattartás (telefonszám).

· Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a foglalt időponton való megjelenésig, illetőleg meg nem jelenésig, a foglalás törléséig/lemondásáig, továbbá a hozzájárulás visszavonásáig.

· Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.XII. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

1. Az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelők együttműködnek.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

Az Adatkezelők a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat.


2. Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók Az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködnek olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.

Az Adatkezelőkkel együttműködő Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók: Facebook Inc.


3. Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelők webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt.

E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Az Adatkezelőkkel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók: Facebook Inc., Google Inc.


4. GOOGLE SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATI SZABÁLYAI

4.1. A "Google Adwords" konverziókövetés használata

1. A „Google AdWords" nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/


4.2. A "Google Analytics" alkalmazása

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google") webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat", szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


5. Testreszabott üzenetküldést biztosító Külső szolgáltatók: Adatkezelő együttműködik olyan Külső szolgáltatóval, amely lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a Szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen Felhasználó által használt csatornákon (pl. Facebook, Messenger, Viber stb.) is igénybe vehesse. A Külső szolgáltató cookie-k, kérdőívek használatával ill. a Felhasználónak a Külső szolgáltató honlapján vagy felületein történt regisztrációjával a Felhasználóról további adatokat gyűjthet, amelyek vagy önállóan vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.


6. Felület (tárhely) biztosítása esetén a Szolgáltatások biztosítása szempontjából az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti azon Felhasználókat, akik az Adatkezelő által biztosított felületeket saját tartalom közzététele céljából, tárhelyként veszik igénybe. A Felhasználó az általa használt felületre saját döntése alapján feltölthet Személyes adatokat, vagy használhat olyan szolgáltatásokat, amelyek segítségével Személyes adatokat gyűjthet, rögzíthet, kezelhet a tárhely felületen. Mindazon esetekben, amikor az Adatkezelő mint szolgáltató a Felhasználó részére felületet biztosít, az ezen felületen kezelt Személyes adatokkal kapcsolatosan adatkezelési tevékenységet nem végez. Az itt kezelt adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a tárhelyszolgáltatás igénybe vevőit terheli minden felelősség.


7. EGYÉB KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

7.1. Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google Inc., Instagram LLC., Barion Payment Zrt., Pinterest Europe Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., YouTube LLC.
E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

7. 2. "Facebook" oldalak kedvelése, a csoportokhoz való csatlakozás, a bejegyzésekre adott reakciók kezelése

Az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó Facebook oldalhoz való csatlakozás esetén a személyes adatok kezelését a, az adatok kezelését Facebook Ireland LTD. végzi. A Facebook oldalak vagy a csoportok adminisztrátora csupán koordináló szereppel bír. A csoportból való kilépés, az oldal kedvelésének visszavonása bármikor lehetséges az érintett által, ahogyan a nyilvános hozzászólásait, tetszésnyilvánításait is alapján bármikor törölheti az érintett. Az Adatkezelő által létrehozott Facebook oldalak által fogadott privát üzeneteket a Facebook Messenger tárolja. Ha a csoportokból való kilépés után az érintett az kapcsolat@babakkonyve.hu e-mail címre küldött üzenetben kérheti a csoportban tett bejegyzései és hozzászólásai törlését, vagy a kilépés előtt maga is törölheti ezeket.XIII. SÜTIK (COOKIE-S) KEZELÉSE

1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie", „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k" és „biztonsági cookie-k", melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár" nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Süti típusa: Munkamenet sütik (session)
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
Kezelt adatkör: connect.sid

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

10. Sütik (Cookie-k) törlése az alábbi böngészők esetében a mellettük jelölt linken található információ szerint.
Figyelem: a lejjebb jelölt böngészők folyamatosan frissülnek, ezért javasolt a szolgáltató felkeresése az aktuális beállítási lehetőségek felmérésére, valamint adatvédelmi irányelveik megismerésére!

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Safari (iOS rendszerek): https://support.apple.com/hu-hu/HT201265


Sütiket kezel még továbbá:

Google: https://policies.google.com/technologies/cookies

Facebook: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/XIV. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta" a weboldalt.

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása", népszerűsítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.XV. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;XVI. AZ ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

1. Az Adatkezelő jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános információkról.

2. Jelen Tájékoztatót az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

3. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

4. A Felhasználó a weboldal szolgáltatásainak használatával elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.


Legutolsó frissítés időpontja: 2019.06.19.